ثانیه های کند،توسل می آورند


یا صاحب الزمان خدا!یا دوازده


 حالا که ساعت تو و چشم خدا یکی است


آقا چقدر مانده زمان تا دوازده !


 امروز اگر نشد ولی یک روز می شود

ساعت به وقت شرعیه زهرا دوازده

سا

 ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!


ای مرد با وقار چرا دیر کرده ای؟


 هر شب کنار پنجره های وصال تو


حرف تو بود و آمدنی که قرار بود


 آن روزها که بوی تو در سال می وزید


پاییز هم برای درختان بهار بود !                                                           


علی اکبر لطیفیان