ثانیه های کند،توسل می آورند


یا صاحب الزمان خدا!یا دوازده


 حالا که ساعت تو و چشم خدا یکی است


آقا چقدر مانده زمان تا دوازده !


 امروز اگر نشد ولی یک روز می شود